Poslání

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost vlivem chronického duševního onemocnění, které nejsou schopny nadále setrvat ve svém dosavadním přirozeném prostředí, a to ani s využitím terénních či ambulantních forem sociálních služeb. Svou činností podporujeme uživatele v soběstačnosti, důstojném způsobu života a zachování dosavadních společenských kontaktů, využívání veřejně dostupných institucí, přirozených vztahových vazeb uživatele, zajišťujeme a podporujeme je při zapojení do společenského života. Udržujeme jejich psycho – motorické schopnosti.

Cíle

 • Pečovat o svou novou domácnost podle své volby a možností.
 • Být v kontaktu s rodinou a osobami blízkými, podporovat fungující rodinné zázemí.
 • Smysluplně trávit volný čas zapojováním se do volnočasových aktivit v domově i mimo něj.
 • Využívat společenských kontaktů a veřejně dostupných institucí ve městě a okolí.
 • Poskytovat podporu, pomoc, péči a aktivizaci a tím usilovat o zachování stávajících schopností, dovedností, aby došlo k naplnění fyzických, psychických, emocionálních, společenských či duchovních potřeb osob.
 • Poskytovat individuální péči, vycházející z individuálního plánu, dle specifických potřeb každého uživatele, jeho zájmů a cílů.
 • V míře nezbytně nutné poskytovat podporu a pomoc při vyřizování osobních záležitostí (úředních, zdravotních – zařizování kompenzačních pomůcek).
 • S ohledem na zdravotní stav vytvářet dostatek různých podnětů k smysluplnému trávení volného času (zájmové aktivity a aktivity podporující paměť, pozornost, jazykové schopnosti a techniky, prostorovou orientaci a jemnou motoriku).
 • Zapojit samotné uživatele do kontaktů se společenským prostředím prostřednictvím sportovních, společenských a kulturních akcí.

Okruh osob

Cílová skupina:

 • Osoby s chronickým duševním onemocněním. Sociální služba je poskytována osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí.

Věková struktura cílové skupiny:

 • sociální služba je poskytována od 55 let věku

Službu neposkytujeme:

 • Osobám závislým na návykových látkách a s etylickou demencí

Kapacita:

 • 36 lůžek

 

Domov může odmítnout uzavřít smlouvu, pokud:

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby. Zdravotní stavy vylučující poskytování pobytových sociálních služeb:

– zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

– osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Základní principy při poskytování sociálních služeb:

 • BEZÚHONNOST

zaměstnanec Domova při poskytování služeb a plnění pracovních povinností jedná čestně a v souladu se svým svědomím

 • OBJEKTIVITA

zaměstnanec Domova k výkonu své profese přistupuje objektivně a bez předsudků, zaujatosti a střetu zájmů

 • ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

zaměstnanec Domova poskytuje služby pečlivě, svědomitě a odpovědně s odbornou způsobilostí a náležitou pílí a je povinen své odborné znalosti a dovednosti neustále udržovat na úrovni potřebné k tomu, aby mohl poskytovat vysoce odborné služby s uplatněním nejnovějších poznatků v oboru

 • RESPEKT K LIDSKÝM PRÁVŮM A KE SVOBODNÉ VOLBĚ

zaměstnanec Domova respektuje lidská práva při všech činnostech souvisejících s poskytováním služby, usiluje o vytváření podmínek, v nichž uživatelé služeb mohou svá práva naplňovat, zaměstnanec Domova usiluje o vytváření podmínek, v nichž se uživatelé služeb mohou cítit důstojně, rozhodovat na základě vlastních rozhodnutí, uplatňovat svou vůli

 • INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

zaměstnanci Domova vychází z individuálně určených potřeb a osobních cílů uživatelů sociální služby

 • FLEXIBILNÍ PŘIZPŮSOBOVÁNÍ SLUŽEB

zaměstnanci Domova pružně přizpůsobují služby potřebám uživatelů

 • DŮVĚRNOST A MLČENLIVOST

zaměstnanci Domova s informacemi získanými v souvislosti s výkonem funkce nakládají s potřebnou důvěrností a poskytují jim potřebnou ochranu, přihlíží k právu na ochranu osobních údajů, údajů poskytovatele a k platným předpisům