Domovy pro seniory

Poslání

Posláním Domovů pro seniory je poskytování pobytových sociálních služeb seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost, nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a vzhledem ke svému věku a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby. Na základě jejich individuálních potřeb a přání, s respektem k lidským právům, zajišťujeme a poskytujeme pomoc a podporu směřující k prožití klidného stáří a sociálnímu začleňování, podporujeme soběstačnost uživatelů, jejich vazby na osoby blízké a veřejné služby.

Cíle

 • Uživatel, který s potřebnou mírou podpory zvládá pečovat o sebe a svou domácnost,
 • Uživatel, který si udržuje vztahy s rodinou, blízkými osobami, přáteli a původním sociálním prostředím,
 • Uživatel, který se aktivně zapojuje do zájmových aktivit odpovídajících jeho věku, zdravotnímu stavu a schopnostem v domově i mimo něj, a tím naplňuje své bio-psycho-sociální, emocionální a duchovní potřeby,
 • Uživatel, který využívá zprostředkovaných společenských kontaktů, prostřednictvím sportovních, společenských a kulturních akcí v domově a veřejně dostupných služeb ve městě a okolí,
 • Uživatel, jehož osobní cíle a individuální potřeby jsou naplňovány,
 • Uživatel, který si co nejdéle s potřebnou mírou podpory zachová soběstačnost,
 • Uživatel, který rozhoduje o své osobě, a vyjadřuje vlastní názor,
 • Zabezpečit kvalitní zdravotní péči uživatelům.

 Okruh osob

Cílová skupina:

 • senioři

Věková struktura cílové skupiny:

 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kapacita:

 • 73 lůžek

Domov může odmítnout uzavřít smlouvu, pokud:

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby. Zdravotní stavy vylučující poskytování pobytových sociálních služeb:

– zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

– osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo

– chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Základní principy při poskytování sociálních služeb:

 • BEZÚHONNOST

zaměstnanec Domova při poskytování služeb a plnění pracovních povinností jedná čestně a v souladu se svým svědomím

 • OBJEKTIVITA

zaměstnanec Domova k výkonu své profese přistupuje objektivně a bez předsudků, zaujatosti a střetu zájmů

 • ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

zaměstnanec Domova poskytuje služby pečlivě, svědomitě a odpovědně s odbornou způsobilostí a náležitou pílí a je povinen své odborné znalosti a dovednosti neustále udržovat na úrovni potřebné k tomu, aby mohl poskytovat vysoce odborné služby s uplatněním nejnovějších poznatků v oboru

 • RESPEKT K LIDSKÝM PRÁVŮM A KE SVOBODNÉ VOLBĚ

zaměstnanec Domova respektuje lidská práva při všech činnostech souvisejících s poskytováním služby, usiluje o vytváření podmínek, v nichž uživatelé služeb mohou svá práva naplňovat, zaměstnanec Domova usiluje o vytváření podmínek, v nichž se uživatelé služeb mohou cítit důstojně, rozhodovat na základě vlastních rozhodnutí, uplatňovat svou vůli

 • INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

zaměstnanci Domova vychází z individuálně určených potřeb a osobních cílů uživatelů sociální služby

 • FLEXIBILNÍ PŘIZPŮSOBOVÁNÍ SLUŽEB

zaměstnanci Domova pružně přizpůsobují služby potřebám uživatelů

 • DŮVĚRNOST A MLČENLIVOST

zaměstnanci Domova s informacemi získanými v souvislosti s výkonem funkce nakládají s potřebnou důvěrností a poskytují jim potřebnou ochranu, přihlíží k právu na ochranu osobních údajů, údajů poskytovatele a k platným předpisům