Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Poslání

Posláním Domovů pro osoby se zdravotním postižením je poskytování pobytových sociálních služeb osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost, nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a vzhledem ke svému zdravotnímu postižení a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby. Na základě jejich individuálních potřeb a přání, s respektem k lidským právům, zajišťujeme a poskytujeme pomoc a podporu směřující k prožití smysluplného, aktivního a kvalitního života v důstojném a bezpečném prostředí.

Cíle

 • Uživatel, který s potřebnou mírou podpory zvládá pečovat o sebe a svou domácnost,
 • Uživatel, který si udržuje vztahy s rodinou, blízkými osobami, přáteli a původním sociálním prostředím,
 • Uživatel, který se aktivně zapojuje do zájmových aktivit odpovídajících jeho věku, zdravotnímu stavu a schopnostem v domově i mimo něj, a tím naplňuje své bio-psycho-sociální, emocionální a duchovní potřeby,
 • Uživatel, který využívá zprostředkovaných společenských kontaktů, prostřednictvím sportovních, společenských a kulturních akcí v domově a veřejně dostupných služeb ve městě a okolí,
 • Uživatel, jehož osobní cíle a individuální potřeby jsou naplňovány,
 • Uživatel, který si co nejdéle s potřebnou mírou podpory zachová soběstačnost,
 • Uživatel, který rozhoduje o své osobě, a vyjadřuje vlastní názor,
 • Uživatel, kterému zabezpečíme kvalitní zdravotní péči.

Okruh osob

Cílová skupina:

 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby se zdravotním postižením

Věková struktura cílové skupiny:

 • dospělí 53 – 64 let (služba je poskytována pouze stávajícím uživatelům, neboť poskytovatel postupně ukončuje poskytování tohoto druhu sociální služby).

Kapacita:

 • 1 lůžko

 

Domov může odmítnout uzavřít smlouvu, pokud:

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby. Zdravotní stavy vylučující poskytování pobytových sociálních služeb:

– zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

– osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo

– chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Základní principy při poskytování sociálních služeb:

 • BEZÚHONNOST

zaměstnanec Domova při poskytování služeb a plnění pracovních povinností jedná čestně a v souladu se svým svědomím

 • OBJEKTIVITA

zaměstnanec Domova k výkonu své profese přistupuje objektivně a bez předsudků, zaujatosti a střetu zájmů

 • ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

zaměstnanec Domova poskytuje služby pečlivě, svědomitě a odpovědně s odbornou způsobilostí a náležitou pílí a je povinen své odborné znalosti a dovednosti neustále udržovat na úrovni potřebné k tomu, aby mohl poskytovat vysoce odborné služby s uplatněním nejnovějších poznatků v oboru

 • RESPEKT K LIDSKÝM PRÁVŮM A KE SVOBODNÉ VOLBĚ

zaměstnanec Domova respektuje lidská práva při všech činnostech souvisejících s poskytováním služby, usiluje o vytváření podmínek, v nichž uživatelé služeb mohou svá práva naplňovat, zaměstnanec Domova usiluje o vytváření podmínek, v nichž se uživatelé služeb mohou cítit důstojně, rozhodovat na základě vlastních rozhodnutí, uplatňovat svou vůli

 • INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

zaměstnanci Domova vychází z individuálně určených potřeb a osobních cílů uživatelů sociální služby

 • FLEXIBILNÍ PŘIZPŮSOBOVÁNÍ SLUŽEB

zaměstnanci Domova pružně přizpůsobují služby potřebám uživatelů

 • DŮVĚRNOST A MLČENLIVOST

zaměstnanci Domova s informacemi získanými v souvislosti s výkonem funkce nakládají s potřebnou důvěrností a poskytují jim potřebnou ochranu, přihlíží k právu na ochranu osobních údajů, údajů poskytovatele a k platným předpisům