Poslání

Posláním Domova pro seniory je poskytování pobytových sociálních služeb seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost, nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a vzhledem ke svému věku a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby. Na základě jejich individuálních potřeb a přání, s respektem k lidským právům, zajišťujeme a poskytujeme pomoc a podporu směřující k prožití klidného stáří a sociálnímu začleňování, podporujeme soběstačnost uživatelů, jejich vazby na osoby blízké a veřejné služby.

Cíle

 • Pečovat o svou novou domácnost podle své volby a možností.
 • Být v kontaktu s rodinou a využívat fungujícího rodinného zázemí, podporovat uživatele v partnerských vztazích.
 • Zapojovat se do zájmových aktivit odpovídajících věku a schopnostem seniora v domově i mimo něj.
 • Využívat společenských kontaktů a veřejně dostupných institucí ve městěa okolí.
 • Podporovat uživatele při udržování vztahů s původním sociálním prostředím.
 • Naplňovat individuální potřeby a osobní cíle uživatelů.
 • Podporovat soběstačnost.
 • Napomáhat uživatelům využívat dostupné služby pro veřejnost ve městěa okolí.

 Okruh osob

Cílová skupina:

 • senioři

Věková struktura cílové skupiny:

 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Dolní věková hranice se netýká stávajících uživatelů.

Kapacita:

 • 82 lůžek

Domov může odmítnout uzavřít smlouvu, pokud:

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby. Zdravotní stavy vylučující poskytování pobytových sociálních služeb:

– zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

– osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo

– chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Základní principy při poskytování sociálních služeb:

 • BEZÚHONNOST

zaměstnanec Domova při poskytování služeb a plnění pracovních povinností jedná čestně a v souladu se svým svědomím

 • OBJEKTIVITA

zaměstnanec Domova k výkonu své profese přistupuje objektivně a bez předsudků, zaujatosti a střetu zájmů

 • ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

zaměstnanec Domova poskytuje služby pečlivě, svědomitě a odpovědně s odbornou způsobilostí a náležitou pílí a je povinen své odborné znalosti a dovednosti neustále udržovat na úrovni potřebné k tomu, aby mohl poskytovat vysoce odborné služby s uplatněním nejnovějších poznatků v oboru

 • RESPEKT K LIDSKÝM PRÁVŮM A KE SVOBODNÉ VOLBĚ

zaměstnanec Domova respektuje lidská práva při všech činnostech souvisejících s poskytováním služby, usiluje o vytváření podmínek, v nichž uživatelé služeb mohou svá práva naplňovat, zaměstnanec Domova usiluje o vytváření podmínek, v nichž se uživatelé služeb mohou cítit důstojně, rozhodovat na základě vlastních rozhodnutí, uplatňovat svou vůli

 • INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

zaměstnanci Domova vychází z individuálně určených potřeb a osobních cílů uživatelů sociální služby

 • FLEXIBILNÍ PŘIZPŮSOBOVÁNÍ SLUŽEB

zaměstnanci Domova pružně přizpůsobují služby potřebám uživatelů

 • DŮVĚRNOST A MLČENLIVOST

zaměstnanci Domova s informacemi získanými v souvislosti s výkonem funkce nakládají s potřebnou důvěrností a poskytují jim potřebnou ochranu, přihlíží k právu na ochranu osobních údajů, údajů poskytovatele a k platným předpisům